Piezometry

Piezometry - są to małośrednicowe urządzenia  służące do pomiaru poziomu zwierciadła11 oraz jakości wód podziemnych.

Piezometry wykorzystuje się w regionalnym i lokalnym  monitoringu  jakości i stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych. Piezometr przypomina zwykłą studnię głębinową, w której nie montuje się jednak pompy, ponieważ nie służy do stałego poboru wody, ale do okresowego pobierania próbek do analiz bakteriologicznych, geochemicznych oraz fizykochemicznych. Dodatkowe możliwości to określenie kierunku i prędkości filtracji a także pomiar temperatury wody.

Piezometry nie wymagają tak dużych średnic kolumny filtrowej jak w przypadku studni głębinowych.

Najczęściej tego typu rozwiązania stosuje się w przypadku inwestycji hydrotechnicznych jak wysypiska śmieci, stacje paliw, wały, zapory oraz miejsca skażone.