Rodzaje pomp ciepła

rodzaje pomp ciepłaW obiegu pomp ciepła można się spotkać z pojęciami dolnego i górnego źródła ciepła. Pierwsze z nich- niskotemperaturowe, dotyczy źródła z jakiego energia cieplna jest pobierana, natomiast drugie- wysokotemperaturowe, do jakiego energia jest przekazywana.

Dolnym źródłem ogrzewania może stad się woda, powietrze bądź grunt. Ze względu na nie, pompy ciepła można podzielić na trzy rodzaje, czyli powietrzne, gruntowe i wodne.
W powietrznych pompach ciepła źródłem ciepła jest powietrze pobierane z zewnątrz budynku. Są one proste w budowie i niedrogie (nie wymagają wykonywania wykopów, ani odwiertów), jednak ze względu na używanie jako źródła ciepła powietrza zewnętrznego posiadają ograniczenia (działają do temperatury około minus piętnastu stopni Celsjusza, później muszą być wspierana grzałkami elektrycznymi, a poza tym sprawność układu jest znacznie niższa niż w przypadku pionowych odwiertów).

W przypadku gruntu jako dolnego źródła ciepła można wyróżnić pompy z kolektorem poziomym, lub pionowym. Przy zastosowaniu kolektora poziomego węzeł grzewczy pobiera ciepło poprzez układaną płasko lub spiralnie wężownicę, która umieszczana jest na głębokości od półtora do dwóch metrów pod powierzchnią ziemi, czyli poniżej poziomu przemarzania gruntu. W tego typu instalacji konieczne jest posiadanie działki o dość znacznej powierzchni. W wypadku kolektora pionowego wykorzystywane jest ciepło zmagazynowane w głębszych warstwach gruntu. Odwierty sięgają najczęściej od osiemdziesięciu do stu pięćdziesięciu metrów. Nośnikiem ciepła jest w tym przypadku solanka, czyli woda zawierająca czynnik posiadający odporność na zamarzanie. Tego typu pompy dają nam gwarancję stabilności ciepła i nie wymagają dużych powierzchni poziomych, a także posiadają najlepszy wskaźnik uzysku ciepła.

Pompy ciepła, które wykorzystują energię wód dzielą się na korzystające z wód gruntowych oraz powierzchniowych. Te pierwsze wymagają wykonania odwiertów lub budowy studni. Pobrana woda jest przetłaczana przez pompę, a następnie odprowadzana z powrotem do swego źródła. Instalacje te są skomplikowane i wymagają pozwolenia, jednak zapewniają stabilną temperaturę. Ze względu na jakość wody w ostatnim czasie odchodzi się od stosowania tej metody. Jeśli w pobliżu naszego budynku znajduje się zbiornik wód powierzchniowych, je również można wykorzystać w pompie ciepła. Kolektory w wodach powierzchniowych układa się w analogiczny sposób jak kolektory poziome gruntowe, jednak najczęściej na głębokości powyżej trzech metrów.

Comments are closed.